Welkom | aXXie en Nieuws

AXXIE  en Nieuws.

Axxie

 
Den Haag Transvaalkwartier - Intimidaties van Staedion om de slooppanden leeg te krijgen.  2007/2008

Den Haag, Wereldstad aan zee


 

Landelijke vergaderingen  Stop Afbraak Sociale Huisvesting

SASH Manifestatie 24 februari 2009
 
SASH Manifestatie 24 februari 2009 
 
Download de flyer (PDF bestand)

 

Klik:  Pamflet 9 februari 2008

---

Vergadering  maandag 18 mei 2009

SASH vergadering i.s.m. bewonerscommissie TasmanNovaZembla

maandag 18 mei 2009 20:00 uur

Beste bewoners,
Op de SASH manifestatie op 24 februari hebben we afgesproken, dat we de
bewonerscommissie TasmanNovaZembla gaan helpen met het houden van een
enquête. Er hebben zich verschillende mensen opgegeven.
De gezamenlijke vergadering van SASH samen met de bewonerscommissie
TasmanNovaZembla is:

Maandag 18 mei
Aanvang: 20:00
Locatie: pandje Rode Morgen
Adres: Hembrugstraat 148

Agenda:
1.      Bespreking enquête (voorstel werkgroep) blok TasmanNovaZembla
2.      Organisatie/ start enquête/  begeleidende brief aan bewoners
3.      Hoe meer bewoners benaderen om te helpen met enquête?
4.      Wie doet wat waar wanneer?
5.      Stuk in de Staatskrant-Buurtkrant
6.      Wat verder ter tafel komt (andere bewonerszaken uit de wijken)
7.      Volgende vergadering

 

Extra agendapunt: Hugo de Groot- Frederik Hendrikbuurt
Geen sloop en verkoop van sociale huurwoningen in de Hugo de Groot-
Frederik Hendrikbuurt. De corporates willen woningen slopen, samenvoegen
en verkopen in dit deel van de stad.
Bewoonster Anna Blase komt langs op de vergadering om de sloop van
woningen van de Key te bespreken.De Key gedraagt zich schandalig. Kost wat
kost moeten alle 15 bewoners hun huis verlaten. De Key wil de huizen
slopen en luxe appartementen van 1000 euro per maand bouwen. Er kunnen
slechts twee sociale huurwoningen komen.
De bewoners voeren tot nu toe succesvol strijd. Wethouder wonen van
stadsdeel Westerpark is onder curatele gesteld onder druk van de bewoners.
Steenwinkel gaf een peildatum af, terwijl de Key geen enkele moeite heeft
gedaan om de wettelijke 70% steun van de bewoners te verkrijgen en aan te
tonen. Er is op 3 maart een motie aangenomen dat voorlopig de
sloopbouwvergunning niet afgegeven mag worden zolang de Key geen overleg
met de bewoners heeft gepleegd.De Key is, net zoals bij de Groene Deuren
in 2004 van plan om de bewoners, die inmiddels een advocaat in de arm
hebben genomen hun huis uit te jagen. Stop Afbraak Sociale Huisvesting is
solidair met de strijd van de bewoners en probeert hen te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Namens Bewonerscommissie TasmanNovaZembla en
Stop Afbraak Sociale Huisvesting,

Martin Russchen
Flavio del Pomo
Jan Harinck
Josta Obbink

 

20 April 2009 vergadering.

Op de SASH manifestatie op 25 februari hebben we afgesproken, dat we de bewonerscommissie TasmanNovaZembla gaan helpen met het houden van een enquête.Er zijn 900 woningen.Er hebben zich verschillende mensen, uit Westerpark en daarbuiten,opgegeven met de enquete te helpen.Er zijn er echter nog veel meer nodig gezien de omvang van de wijk.

 

De gezamenlijke vergadering van SASH samen met de bewonerscommissie TasmanNovaZembla is op:

Maandag 20 april Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Hembrugstraat 148  Spaarndammerbuurt, Amsterdam

Agenda:

1. Voorstelronde
2. Intro: situatie en stand van zaken TasmanNovaZembla
3. Eerste opzet enquête (type vragen, organisatie, deadlines e.d.)
4. Wie doet wat waar wanneer?
5. Wat verder ter tafel komt (andere bewonerszaken uit de wijken)
6. Solidariteit bewonersstrijd Maastricht tegen sloop
7. Volgende vergadering

Het volkskoffiehuis is pas weer vanaf oktober op vrijdagavond beschikbaar als vergaderlocatie.Marja organiseert door de week in de avonden hapjes voor de buurt en een kaartavond.

Met vriendelijke groet,

Namens
Bewonerscommissie TasmanNovaZembla
Stop Afbraak Sociale Huisvesting,


Josta Obbink
Flavio del Pomo
Jan Harinck
Marion Maart

sash@sash.nl


www.sash.nl

 

 

24 februari 2009 vergadering.

Verslag

 

Presentatie

 

Stop Afbraak Sociale Huisvesting organiseert een bijeenkomst voor alle
bewoners van Westerpark en Amsterdam op dinsdag 24 februari om 20:00 uur
in buurtcentrum de Horizon, Hembrugstraat 156 in de Spaarndammerbuurt.


Thema: hoe organiseren we ons als buurtbewoners om uitverkoop en sloop van
goede en betaalbare woningen tegen te houden in Westerpark en Amsterdam.

Er zijn sprekers over de Houthavens, uit de Spaarndammerbuurt, de
Staatsliedenbuurt en de Hugo de Groot- Frederik Hendrikbuurt uitgenodigd.


Ook wordt een film vertoond over het verzet van bewoners uit Ganzedijk in
Groningen, dat er toe leidde dat de sloop van hun dorp werd tegengehouden.

Met vriendelijke groet,

Stop Afbraak Sociale Huisvesting

www.sash.nl


sash@sash.nl

 

Vergadering woensdag 11 februari 2009.

 

Beste SASH-ers,


Hierbij de uitnodiging van de volgende SASH vergadering op woensdag 11
februari 2009 om 20:00 uur. De SASH vergadering vindt plaats in de
Hembrugstraat 148, Amsterdam

We organiseren een manifestatie op 24 februari en hebben jouw steun nodig
om het pamflet huis aan huis te verspreiden in stadsdeel Westerpark.

Als je een wijkje wilt lopen mail dan naar: sash@sash.nl
Dan nemen we contact met je op.

De aankondiging van de komende SASH manifestatie op dinsdag 24
februari 2009. Agenda:
1. Notulen woensdag 28 januari 2009
2. Verdere voorbereiding SASH bijeenkomst 24 februari en de financiering
hiervan
3. Afspraken en takenverdeling (o.a. huis-aan-huis pamflet – en
posterverspreiding)
    En uitdelen van pamfletten en posters aan de verspreiders en de twee
verspreidpunten
4. Volgende vergadering

• Stop Afbraak Sociale Huisvesting organiseert een manifestatie voor alle
bewoners van Westerpark en Amsterdam op dinsdag 24 februari om 20:00 uur
in buurtcentrum de Horizon, Hembrugstraat 156 in de Spaarndammerbuurt.
Thema: hoe organiseren we ons als buurtbewoners om uitverkoop en sloop van
goede en betaalbare woningen tegen te houden in Westerpark en Amsterdam.
Er zijn sprekers over de Houthavens, uit de Spaarndammerbuurt, de
Staatsliedenbuurt en de Hugo de Groot- Frederik Hendrikbuurt uitgenodigd.
Ook wordt een film vertoond over het verzet van bewoners uit Ganzedijk in
Groningen, dat er toe leidde dat de sloop van hun dorp werd tegengehouden.

Met vriendelijke groet,


Stop Afbraak Sociale Huisvesting

www.sash.nl


sash@sash.nl

 

 

4 februari 2009

SASH Westerpark, buurtbijeenkomst Houthavens, woensdag 4 februari,
20:00 uur speeltuingebouw, Zaandammerplein, Amsterdam.

 

28 januari  2009  vergadering 20.00 uur.

Locatie Hembrugstraat 148, Amsterdam

Agenda:
1. Notulen 12 januari 2009
2. Voorbereiding SASH bijeenkomst 24 februari
3. Afspraken en takenverdeling (o.a. huis-aan-huis pamflet - en
posterverspreiding)
4. Volgende vergadering

12 januari 2009   vergadering

Beste vriendinnen, vrienden en bekenden,

Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de komende
vergadering van Stop Afbraak Sociale Huisvesting op maandag 12 januari om 20:00 uur in de Hembrugstraat 148 in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

We willen graag een SASH bijeenkomst gaan organiseren. Om van elkaar te leren. Organisatie en onderlinge solidariteit van buurtbewoners is de troef om de uitverkoop en de sloop van een (deel van een) wijk met goede en betaalbare woningen te voorkomen.

Het idee is om bijvoorbeeld iemand van het dorp Ganzedijk uit te nodigen om hun strijd toe te lichten. Het is een voorbeeld van organisatie en buurtstrijd die er toe heeft geleid dat sloop werd tegen gehouden.

Of om andere goede voorbeelden in het voetlicht te brengen. Dan nodigen we buurtbewoners uit van buurten waar problemen zijn met sloop en verkoop van betaalbare en goede woningen.

Thema: hoe organiseren we ons als buurtbewoners om sloop en uitverkoop tegen te houden.

De agenda:
1.      Notulen 14 december
2.      Bespreking eventuele SASH avond
3.      Houthavens, verslag stand van zaken
4.      Afspraken en korte punten
5.      Volgende vergadering

Met vriendelijke groet,
Stop Afbraak Sociale Huisvesting

www.sash.nl

sash@sash.nl

P.S. : vanwege vakantie is de vergadering verplaatst van het speeltuingebouw op het Zaandammerplein naar de Hembrugstraat 148

zondag 14 december 2008  landelijke vergadering demo 2009 .

We houden op zondag 14 december om 13:00 uur een landelijke bewonersorganisatievergadering over een eventuele landelijke demonstratie 'stop de sloop, voor betaalbaar wonen' in 2009 in het speeltuingebouw op het Zaandammerplein in Amsterdam.

 

Aan:  alle bewoners, bewonersorganisaties en andere organisaties

Betreft:  Demonstratie “Stop de sloop – Betaalbaar wonen”

Amsterdam, 17 november 2008

Beste mensen,

Hierbij bent U van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst ter bespreking
van een landelijke demonstratie in 2009 tegen de sloop en uitverkoop van
betaalbare huisvesting en vóór betaalbaar wonen. De bespreking wordt
gehouden op zondag 14 december om 13:00 uur in het speeltuingebouw op het
Zaandammerplein in Amsterdam.

Een nieuwe landelijke demonstratie is nodig, omdat de woningnood en het
tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende sloop in vele
wijken (onder andere de ‘Vogelaar’wijken). De massale verkoop en
samenvoeging van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door
onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe.

Steeds meer woningcorporaties willen zich helemaal terugtrekken uit het
publieke bestel. Dat betekent dat ze zich helemaal kunnen storten op
lucratieve bouwprojecten. Dan kunnen ze hun winsten nog meer vergroten en
hoeven ze zich niets meer aan te trekken van hun oorspronkelijke taak:
betaalbaarheid en het onderhoud van de sociale huisvesting.

De kredietcrisis heeft tot gevolg dat de regering miljarden doorsluist
naar de banken. In het najaarsoverleg dringen regering en grote bedrijven
aan op loonmatiging. De koopkracht van arbeiders en uitkeringsgerechtigden
komt daardoor nog meer onder druk, zodat ze de als maar stijgende
woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen. Zo krijgen de
woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken steeds meer vrijheid
om hun winsten en reserves verder te vergroten door hogere huren en
koopprijzen. Maar wij vinden dat je van uitkeringen en lonen moet kunnen
wonen!

We willen bespreken of we samen met zo veel mogelijk bewoners en
bewonersorganisaties deze landelijke demonstratie kunnen organiseren.
Iedere bewoner, bewoners-, migranten- en studentenorganisatie,
vakbond(s)lid en politieke partij die achter de volgende eisen staat is
welkom:

*       Sloopbeleid van dit kabinet van tafel
*       Geen verkoop, splitsing, samenvoeging van goede en betaalbare   
huurwoningen
*       Geen gedwongen verhuizingen
*       Woonlasten omlaag
*       Uitbreiding van de sociale woningbouw
*       Van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen
*       Onmiddellijk uivoeren van achterstallig onderhoud
*       Stop de woningnood

Mocht U niet aanwezig kunnen zijn dan kan uw (bewoners)organisatie ook een
steunbetuiging voor de demonstratie mailen naar sash@sash.nl

In de bijlage vindt U de oproep voor de bijeenkomst in PFd formaat.

Met vriendelijke groet,

Stop Afbraak Sociale Huisvesting

sash@sash.nl
www.sash.nl

---

17 november 2008

 

Beste mensen,

Hierbij van je van harte uitgenodigd voor de komende secretariaats-
bijeenkomst van Stop Afbraak Sociale Huisvesting op maandag 17 november om
19:00 uur in de Hembrugstraat 148 in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

We willen graag samen met bewonersorganisaties en andere organisaties een
nieuwe landelijke demonstratie in 2009 organiseren. De demonstratie van
februari 2008 werd ondersteund door 30 [bewoners]organisaties. We willen
geen SASH demonstratie zoals eerdere jaren, maar het samen organiseren.

We houden daarom op zondag 7 december om 13:00 uur een landelijke
bewonersorganisatievergadering over een eventuele landelijke demonstratie
'stop de sloop, voor betaalbaar wonen' in 2009 in het speeltuingebouw op
het Zaandammerplein in Amsterdam.

Er zjn veel mensen nodig om alle voorbereidende taken hiervoor uit te
voeren op de secretariaatsbijeenkomst :
1. landelijke bewonersbrief versturen (e-mail en post)
2. telefonische benadering
3. persbericht

Meer informatie op www.sash.nl

Met vriendelijke groet,

Stop Afbraak Sociale Huisvesting
www.sash.nl
sash@sash.nl

 

----

27 oktober  2008

 

Beste mensen,

Hierbij van je van harte uitgenodigd voor de komende vergadering van Stop
Afbraak Sociale Huisvesting op maandag 27 oktober om 20:00 uur in het
speeltuingebouw op het Zaandammerplein in de Spaarndammerbuurt in
Amsterdam.
Deze vergadering is voor alle SASH-ers van binnen en buiten Amsterdam.
We hebben in de bijlage een concept uitnodiging voor een eventuele
landelijke demonstratie in 2009. We willen graag samen met
bewonersorganisaties en andere organisaties een nieuwe demonstratie
organiseren. De demonstratie van februari 2008 werd ondersteund door 30
[bewoners]organisaties. We willen geen SASH demonstratie zoals eerdere
jaren.
De agenda:
1.      Conceptbrief landelijke demonstratie 2009
2.      Organisatie landelijke vergadering demonstratie 2009
3.      Staatsliedenbuurt-Spaarndammerbuurt
4.      Stand van zaken andere wijken binnen en buiten Amsterdam
5.      Afspraken
6.      Volgende SASH vergadering

Met vriendelijke groet,

Stop Afbraak Sociale Huisvesting
www.sash.nl
sash@sash.nl

---

24 september  2008

 

Beste mensen,

Hierbij van je van harte uitgenodigd voor de komende vergadering van Stop
Afbraak Sociale Huisvesting op woensdag 24 september om 20:00 uur in het
speeltuingebouw op het Zaandammerplein in de Spaarndammerbuurt in
Amsterdam.

De agenda:
1.      Westerpark
A.      Buitenring Zaandammerplein Blok D Spaarndammerdijk(Spaarndammerbuurt)
B.      Wittenkade
C.      Tasmanstraat/Nova Zemblastraat
2.      Stand van zaken andere wijken binnen en buiten Amsterdam
3.      Demonstratie Tegen het kraakverbod Utrecht
4.      Demonstratie 2009
5.      Volgende vergadering

Deze vergadering is voor alle SASH-ers van binnen en buiten Amsterdam.
In Westerpark bespreken we de Wittenkade uit de Staatsliedenbuurt, de
Tasmanstraat uit Spaarndammerbuurt en de buitenring Zaandammerplein Blok
D, Spaarndammerdijk. De bewonerscommissie van de buitenring
Zaandammerplein Blok D wil van de 10 portieken van 8 woningen een
verdeling van 6 sociale woningen en 4 portieken in de vrije sector. Ymere
wil echter een verdeling van 5 om 5. Dat betekent dat één portiek van 8
woningen onbetaalbaar dreigt te worden.
Iedereen uitgenodigd de situatie in zijn of haar wijk in of buiten
Amsterdam te komen toelichten.
We bespreken de situatie in Oud West, waar Rochdale door samenvoegingen en
verkoop probeert de bewoners eruit te krijgen.
Zaterdag 27 september is er een demonstratie tegen het kraakverbod in
Utrecht, die SASH ondersteunt. SASH is uitgenodigd een spreker te leveren.
Op de vorige SASH vergadering hebben we besproken, dat we samen met andere
bewonersorganisaties in 2009 opnieuw een demonstratie willen organiseren.
Sommigen stelden voor op dezelfde datum in meerdere steden te
demonstreren.

Stop Afbraak Sociale Huisvesting
www.sash.nl             sash@sash.nl

--

1 juni  2008

 

Beste mensen,

Hierbij wordt je van harte uitnodigigd voor de landelijke vergadering van
Stop Afbraak Sociale Huisvesting op zondag 1 juni van 13:00 uur tot 15:00
uur. We willen bespreken hoe we de strijd tegen de sloop en voor
betaalbaar wonen gezamenlijk kunnen uitbreiden.


Plaats: Speeltuingebouw Zaandammerplein
Spaarndammerbuurt Amsterdam

(voorlopige) agenda:
1.      Kennismakingsronde
2.      Ingekomen post
3.      Gebeurtenissen en stand van zaken sinds vorige vergadering
4.      Verzoek bewoners Leeuwarden ivm sloop (zie  mail)
5.      Korte punten/rondvraag
6.      Datum volgende vergadering

Tot dan,
Flavio, Jan en Marion

--

De bewoners uit Heerenveen zijn uitgenodigd voor de Landelijke vergadering
van Stop Afbraak Sociale Huisvesting

agenda      4.  Verzoek bewoners Heerenveen ivm sloop (zie mail)


Hallo Sash,

Het is nu half mei geweest. Onze acties dateren vanaf de start van februari
toen de verhuurder Arqin de bewoners een sloop-brief in de brievenbus
dropte.

Tot op heden werd niet verder gereageerd op onze mails door de verhuurder.

We dienden een klacht in bij B&W ( op basis van de Woningwet) welke nog
steeds geen ontvangstbevestiging gaf behalve de mededeling dat men dit geen
klacht vindt zijn in de zin van hoofdstuk 9 algemene wet bestuursrecht en
daarom naar afdeling “handhaving” werd gestuurd. De laatste heeft ook geen
ontvangsbevestiging gestuurd waarin B&W de verhuurder de opdracht zou
geven…enz…enz..

Het enige wat binnen kwam was een telefonische mededeling van afdeling
handhaving dat er op 20 mei, deze week dus, een overleg zou komen.

Als bewonerscommissie/comité hanteren we dus de uitleg ( het Draaiboek) van
Sash op de site; iedere mogelijkheid willen we aangrijpen om sloop van deze
mooie panden te voorkomen.

De Groningse site is uit de lucht zagen we; we hopen daarom dat iemand van
jullie ons wil versterken omdat we voor ons idee alles uit de kast hebben
gehaald echter tegen dood-zwijgen aanlopen.

Indien mogelijk dat één van jullie aanwezig wil zijn naast ons op 20 mei
a.s. om 15.00 u in het gemeentehuis bij het “overleg”wat een andere
medewerker formuleerde als een “gesprek”. Hier zouden de projectleider (van
de gemeente) een wijkmanager ( van de gemeente) én iemand van de verhuurder
( Arqin) bij aanwezig zijn.

In afwachting,

Met vriendelijke groet,


Bewonerscommissie Centrum-West

(v Dekemalaan-Compagnonstraat)


Carla Bosma

Contact-adres v Dekemalaan 3

8442 BA Heerenveen-

Inspraakreactie Nico Hettinga over het Gebiedsplan de Gagel Vernieuwt.
(Geplande sloop 1100 huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen in het park.
Zie http://www.indymedia.nl/nl/2008/04/51838.shtml voor een eerder bericht
hierover.) Deze tekst is uitgesproken in de Commissie Stedelijke
Ontwikkeling van de gemeenteraad van Utrecht op 27 mei 2008.


Geachte voorzitter en commissieleden,

Op 9 mei jl. ging er een brief naar B&W en de Raadsleden, alsook naar de
drie corporaties, namens de drie huurderskoepels en 14
bewonersorganisaties; er werd nog eens in onderstréépt dat bij de tot
standkoming van de 2 gebiedsplannen, de Gagel en de Spoorzone, de bewoners
"onvoldoende tot niet" betrokken zijn geweest: n.l. NIET vanaf het het
allereerste stadium; hetgeen duidelijk in strijd is met 't Stedelijk
Protocol-overleg van juni 2001.

Zó hebben die plannen het eindproduct kunnen worden van een wrange en
verstarde ambtelijke fictie, zonder de warme dimensie van de menselijke
inbreng.

Wél zijn ons de laatste jaren, zo af en toe, bv. namens corporaties, vage
mededelingen nog verstrekt; en hebben, zo pàs nog, tot 3x toe, inderhaast
en op de valreep, op 13, 15 en 19 mei, zogenaamde "inspraak"-bijeenkomsten
plaatsgevonden, maar DAARMEDE heeft vóórnoemd ernstig verzuim uiteraard
niet ongedààn gemaakt kunnen worden: de plannen hoefden "so-wie-so"
trouwens niet meer op onderdelen beoordeeld te worden, daar ze überhaupt
al geen recht van bestaan hadden, gezien het mànco.

Naar de volstrekte overtuiging van de Bewoners Belangen Groep Overvecht
(BBGO), een van de ondertekenaars van de brief van 9 mei voornoemd, dienen
op grond van het bovenstaande die gebiedsplannen dan ook zónder meer te
worden afgewezen.

Met Overvecht is gewoon niets aan de hand: daarom deugen die plannen van
geen kant!!

Nicolaas Maria Hettinga, BBGO.

Aanvulling op de door mij gepubliceerde
http://www.indymedia.nl/nl/2008/05/52658.shtml
en rondgestuurde inspraakreactie van Nico Hettinga.


nadere informatie Wessel Koopmans - 30.05.2008 21:07

Het agendapunt van de Commissie was "inspraak de Gagel", nav. een brief
van B&W hierover. 25 bewoners van de Gagel waren gekomen om met spandoeken
te laten zien dat wij ontevreden zijn met deze zogenaamde "inspraak".
Behalve Nico Hettinga waren er nog 5 andere bewoners die hebben
ingesproken tegen de plannen.

Opvallend was dat geen enkel raadslid het de moeite waard vond om vragen
te stellen aan de insprekers of om met hen in diskussie te gaan. Een
gemiste kans voor de raad om samen met betrokken bewoners te werken aan
beleid wat wél gedragen wordt door de bevolking. -Dat is met de huidige
gebiedsplannen namelijk absoluut niet het geval!-

Tijdens de behandeling van het agendapunt door de Commissie bleek wel dat
naast de SP, die tegen de plannen is, ook Groen Links en D66 ernstige
twijfels uitten over de gang van zaken met betrekking tot de zogenaamde
"inspraak". Een hoopgevend signaal dat de raadsleden ondertussen toch wel
een beetje zenuwachtig beginnen te worden door ons protest. Maar CDA, VVD
en PvdA geven nog steeds geen krimp. Het raadslid van de VVD vond het
zelfs nodig om nog eens te onderstrepen dat er in Overvecht volgens de
cijfers wel veel werklozen zouden wonen en dat de criminaliteit hoog zou
zijn.

Dit is ook de visie van de regent Harrie Bosch, de PvdA wethouder
stadsvernieling die verantwoordlijk is voor de plannen. Eerder had hij
gesteld dat er zowizo gesloopt gaat worden, wat wij er als bewoners ook
van vinden. Dit had hij echter moeten terugnemen onder druk van Groen
Links. Maar aan óns heeft hij niet zijn excuses gemaakt, en hij weigert
nog steeds om te garanderen dat de sloopplannen van tafel gaan als uit de
nog te houden "draagvlakmeting" blijkt dat de bewoners dit niet willen.

Tijdens zijn beantwoording van de Commissie vond hij het deze keer nodig
om de raadsleden van de SP en Groen Links bestraffend toe te spreken over
hun inbreng.

Tot 17 juni kunnen bewoners van de Gagel nog schriftelijke
inspraakreakties indienen. Na de zomer vergadert de Commissie en de
gemeenteraad over de plannen.

Nico Hettinga is een bewoner van een van de 9 flats die de gemeente en de
corporaties willen slopen. Al in 2005 heeft hij het initiatief genomen tot
een petitie. 95% van de bewoners tekende toen tegen sloop en voor
onmiddelijke uitvoering van achterstallig onderhoud. Deze petitie is door
een delegatie van bewoners aangeboden aan de directeur van Mitros maar is
volledig genegeerd.

Deze gang van zaken is het afgelopen half jaar door Nico Hettinga en
anderen nadrukkelijk aan de orde gesteld bij de gemeenteraadsleden, bij de
wethouder, en bij de huidige directeur van Mitros. Toch heeft geen van
deze partijen hierin aanleiding gezien om de sloopbestemming van het
desbetreffende flatgebouw te heroverwegen. Terwijl ze toch echt allemaal
hun handtekening hebben gezet onder het zogenaamde "DUO-protocol", waarin
staat dat bewoners een gelijkwaardige positie hebben bij de ontwikkeling
van plannen.E-Mail: wessel.koopmans@hccnet.nl
Website: http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/

 

 AXXIE-tijd.

Beste SASH-ers en bekenden,

De bewoners van de Maastrichtse wijken Nazareth en  Wittenvrouwenveld verzetten zich zijn tegen de sloop van hun wijk.
Op de onderstaande video een verslag:

http://www.12move.nl/content/article/obinn/bewoners_vogelaarwijk_zijn_tegen_sloop/123890.htm

Het lijkt me goed namens SASH een solidariteitsverklaring te sturen, te meer daar ze recentelijk ook contact met ons zochten.

---

9 APRIL 2009

 

SOLIDARITEITSVERKLARING

 

STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING IS SOLIDAIR MET DE BEWONERS IN MAASTRICHT VAN DE WIJKEN NAZARETH, WITTENVROUWENVELD EN WYCKERPOORT, DIE STRIJDEN TEGEN DE DREIGENDE SLOOP VAN HUN WONINGEN.

ER WONEN IN DEZE DRIE ARBEIDERSWIJKEN 15 DUIZEND MENSEN. MOGELIJK DAT MEN 1000, MAAR MISSCHIEN VOOR HEEL MAASTRICHT WEL 3000 WONINGEN WIL SLOPEN.

DE WONINGEN ZIJN IN GOEDE STAAT. ER IS DAN OOK GEEN ENKELE REDEN OM DE WONINGEN TE SLOPEN.

BEWONERS ORGANISEREN ZICH EN STRIJDEN VOOR HET BEHOUD VAN HUN WIJKEN.

ZIJ HEBBEN AL RUIM 900 HANDTEKENINGEN OPGEHAALD EN AANGEBODEN AAN DE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT.

ZIJ HOUDEN BEWONERSBIJEENKOMSTEN OM DE BEWONERS TE MOBILISEREN EN GEVEN  EEN MANIFEST UIT.

DE BEWONERS IN MAASTRICHT VAN DE WIJKEN NAZARETH, WITTENVROUWENVELD EN WYCKERPOORT VERDIENEN ONZE SOLIDARITEIT.

STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING

WWW.SASH.NL

SASH@SASH.NL

 

 

E-MAIL: sash at sash.nl, WEBMASTERS: webmasters at sash.nl
POSTADRES: Hembrugstraat 148, 1013 XC Amsterdam, TEL: 020-6633978 (Abraham Vega)
POSTGIRO: 3591212 t.n.v. F.F. Del Pomo en/of A. v.d. Storm

 

 

WIJ ROEPEN DAN OOK ELKE BEWONERSORGANISATIE EN BEWONER OP HUN EIGEN SOLIDARITEITSVERKLARING OP TE STELLEN EN TE STUREN NAAR EEN VAN DE VOLGENDE EMAILADRESSEN:

……..

………

……….

Corporaties en Den Haag ruziën over sociale woningen

NIEUWS - Corporaties willen gemeente niet laten bepalen hoeveel huizen voor laagste inkomens worden gebouwd.

Er móet wat gebeuren in de Schoolstraat

Er móet wat gebeuren in de Schoolstraat AMSTERDAM - Parool 10.04.09   Afgebladderd, leeg en uitgewoond. Aan de woningen in de Schoolstraat is bijna tien jaar niets gedaan: woningcorporatie Eigen Haard liet ze jarenlang verkrotten, in afwachting van een mogelijke sloop.
''Het verdient inderdaad geen ...

 

Beste SASH-ers en bekenden,

08.04.09   -   De bewoners van de Maastrichtse wijken Nazareth en Wittenvrouwenveld
verzetten zich zijn tegen de sloop van hun wijk.
Op de onderstaande video een verslag:

http://www.12move.nl/content/article/obinn/bewoners_vogelaarwijk_zijn_tegen_sloop/123890.htm

Het lijkt me goed namens SASH een solidariteitsverklaring te sturen, te
meer daar ze recentelijk ook contact met ons zochten.

Bewoners zijn tegen sloop van hun woningen en de Rijswijkse Bomenwijk. ARCHIEFFOTO FRANK JANSEN AD 07.04.09  Bewoners zijn tegen sloop van hun woningen en de Rijswijkse Bomenwijk. ARCHIEFFOTO FRANK JANSEN

'Neem bewoners serieus'

RIJSWIJK - De fractie van Onafhankelijk Rijswijk (OR) vindt dat er in de Bomenwijk voorlopig niet moet worden gesloopt. Raadslid Worries vraagt...

Charles Romeijn en zijn moeder Annie voor hun karakteristieke woning in de Bomenwijk die moet worden gesloopt. FOTO ROBERT VAN STUYVENBERG

Bomenwijk laat zich niet zomaar slopen

RIJSWIJK - AD 02.04.09  De Bomenbuurt legt zich onder geen beding neer bij het besluit van woningcorporatie Rijswijk...

'We wisten van niks'

Bron: ALI HASELHOEFDe bewoners van de St. Josephlaan in Utrecht zijn verdeeld over de aangekondigde sloop van hun huizen. VIDEOSTILL
UTRECHT -AD 18.03.09  Volkomen onverwachts kregen de bewoners van de St. Josephlaan een brief in de bus dat de gemeente Utrecht een deel van de huizen gaat slopen. Zelfs de woningbouwvereniging was niet op de hoogte.
MEER VIDEO

’Smitsveen ís geen anonieme wijk’

Door PIET VAN DIJK

SOEST – AD 14.03.09  Smitsveen een ellendige wijk waar niemand elkaar kent en de rotzooi en criminaliteit hoogtij vieren? Aan dat hardnekkige vooroordeel moet maar eens een einde komen, vindt een nieuw opgericht bewonerscomité dat zich met hand en tand tegen sloopplannen in de wijk verzet. ,,Gek genoeg hebben de sloopplannen de mensen nóg dichter bij elkaar gebracht,’’ zegt Lars van Stigter, een van de initiatiefnemers. Ideaalbeeld van de wijk Smitsveen, zoals woningcorporatie zich dat voor zich ziet: laagbouw tussen enkele overgebleven flats. BRON PORTAAL

BRON PORTAAL

http://www.ad.nl/multimedia/archive/00201/SMITSVEEN_201783h.jpg

 

Ideaalbeeld van de wijk Smitsveen, zoals woningcorporatie zich dat voor zich ziet: laagbouw tussen enkele overgebleven flats.

,,We zijn met een handtekeningenlijst langs de deuren geweest. Overal vriendelijke mensen, we kregen een pizza, we dronken koffie. Niemand die z’n buren kent? Wat een onzin.’’

 
 

Bomenbuurt vreest sloop woningen

RIJSWIJK - 13-03-2009 AD  Bewoners van de Rijswijkse Bomenbuurt zijn als de dood dat hun huizen, waar ze soms al tientallen jaren met veel plezier wonen, worden gesloopt.

FOTO JACQUES ZORGMAN

Bewoners in de bres voor hun dorp

POELDIJK - AD 08.03.09  Ze zijn het helemaal zat. De grijze bouwhekken, lege modderige terreinen en resten van half...
 

Haag Wonen weer in de fout bij laatste bewoners slooplocatie Grovestinsstraat (Moerwijk stadsdeel Escamp .  2 februari 2009

Grovestinsstraat
Den Haag


maps.google.nl

 http://denhaag.wordpress.com/2009/01/06/herhuisvestingsproblemen/

De buurvrouw heeft een zwaard

Door alle werkzaamheden heerst in Geuzenveld een beklemmende sfeer. Met tijdelijke verhuur wordt geprobeerd weer wat leven in de wijk te brengen.

http://www.trouw.nl/multimedia/dynamic/00216/365498_135791_jpeg_216275d.jpg

De Verdieping   Trouw 07.01.09 

Al jaren wordt er gesloopt en gebouwd in Geuzenveld. Maar vooralsnog is Geuzenveld evenwel een vervallen spookwijk vol leegstand, zwerfvuil en misdaad.

reageer

 

Slopen in oude wijken helpt niet.

'Slopen in oude wijken helpt niet'

Het slopen van flats uit de jaren vijftig en zestig en ervoor in de plaats nieuwe woningen bouwen, helpt niet of nauwelijke de leefbaarheid van wijken te verbeteren.

Opknapbeurt naoorlogse probleemwijken nauwelijks effect.

 

NOS 21.12.08 - De grootschalige opknapbeurt van naoorlogse probleemwijken heeft nauwelijks effect op de leefbaarheid. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

 

Lokaal Handvest sloop en renovatie
05.12.08  De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie willen bewoners meer rechten geven bij sloop of renovatie van hun eigen buurt. PvdA-kamerlid Staf Depla: 'Plannen worden er beter van. Plannen hebben meer draagvlak. En bewoners hebben vooraf meer zekerheid dat ze ook in de toekomst betaalbaar kunnen wonen.' Lees meer  en ------>>>>nog meer.......

SLOOPBELEID MOET OP DE SCHOP


28.11.08 - De SP pleit voor een vergaande herziening van het sloopbeleid van
gemeenten en woningcorporaties. SP-fractievoorzitter Agnes Kant: “Er
moet een einde komen aan de sloopwoede. Er worden veel betaalbare
huurwoningen gesloopt, terwijl we nota bene kampen met een tekort. Het
zijn vaak nog goede huizen die tegen de vlakte gaan. Het is pure
kapitaalvernietiging. Daarnaast zie je vaak dat met de woningen ook de
sociale samenhang uit een buurt wordt gesloopt.”

 

Bizarre huurderspartij wordt geleid door huisbaas  16.11.08

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/index.htm

 

Huurders krijgen 7000 euro cadeau Parool 15.11.08 

http://www.parool.nl/parool/nl/6/Wonen/article/detail/43226/2008/11/15/Huurders-krijgen-7000-euro-cadeau.dhtml

Demonstratie Utrecht - Houd wonen betaalbaar, stop het kraakverbod.

Op 27 september vanaf 13.30 uur op het Domplein zal er een optocht door de Utrechtse binnenstad trekken uit onvrede over de huisvestingsproblematiek.
De demonstratie wordt ondersteunt door SASH. Woningnood is een probleem waar een aanzienlijk aantal mensen tegenaan lopen. De rechten van huurders worden steeds meer ondermijnd en de schaarste aan betaalbare woonruimte is bij lange na niet opgelost. Het CDA heeft nu ook het voornemen kraken te gaan verbieden. Dit raakt een grote groep mensen.


Stop Afbraak Sociale Huisvesting
www.sash.nl             sash@sash.nl

GEKRAAKT BUURTCENTRUM 'T BLIJVERTJE VIERT BITTERZOET FEESTJE

Amsterdam 07.08.08  -  Ruim een jaar geleden bezette Kraakgroep Oosterparkbuurt vier etages aan de Derde Oosterparkstraat om het protest van huurders en buurtbewoners tegen sloop kracht bij te zetten. Een van die etages groeide uit tot buurtcentrum 't Blijvertje dat precies een jaar geleden haar deuren opende. We zijn jarig en dat vieren we vandaag met live-muziek, barbecue en drank. Kom langs!

Er is van alles opgebouwd in 't Blijvertje. We organiseren buurtbijeenkomsten, geven concerten en tonen films. De multiculturele vereniging Assadaaka heeft sociaal-juridisch advies geboden en organiseert voorlichtingbijeenkomsten over
onderwerpen die varieren van huiselijk geweld tot en met de laatste bureaucratische fratsen van de WMO. Er wordt gekookt voor iedereen die goed wil eten voor een vrijwillige bijdrage en zo nu en dan is er een grote actie, zoals vorige maand met Breek het Debat Open.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de strijd tegen asociaal sloopbeleid. Deelraadspolitici steunden het verzet tegen het asociale beleid van woningcorporatie Ymere maar bleken te zwak (of te laf) om echt voor een andere
koers te kiezen en om de woorden in hun eigen verkiezings- en coalitieprogramma's (participatie, sociale cohesie, behoud 19e-eeuwse gevels, beschermen zwakkeren, enz) waar te maken.

Met de woorden "kiezen voor mensen betekent kiezen voor duidelijkheid" lieten de coalitiepartijen PvdA, Meerbelangen en de SP weten dat ze na een jaar bewonersstrijd vinden dat het nu wel mooi is geweest. Het moet blijkbaar duidelijk zijn dat de stedelijke vernieuwing er is voor Ymere, niet voor bewoners. Inmiddels is de sloopvergunning voor de afgegeven. De bewoners krakers, huurders en een enkele anti-kraker geven echter niet op en zullen met alle mogelijke middelen de sloop proberen te stoppen. Er is een alternatief plan dat op alle punten beter is dan dat van Ymere. Dus onder het motto "Kiezen voor mensen betekent kiezen tegen de sloopplannen van Ymere" zetten we de strijd door.

Maar omdat de strijd ook leuk moet blijven vieren we vandaag feest! Met muziek, barbecue en drank

oosterparkbuurt@gmail.com  www.slimblijven.nl  www.myspace.com/tblijvertje

Sociaal leven met sloop bedreigd leidschendam

Door JAN-WILLEM VAN DE WAL

http://www.ad.nl/denhaag/rijswijk/2418923/Sociaal_leven_met_sloop_bedreigd.html

 

LEIDSCHENDAM –AD 03.07.08 Ze ogen oud, de woonblokken aan de Weidestraat in Leidschendam. De bouwstijl is typisch naoorlogs, toen de woningnood hoog was: portiekwoningen, met daarvoor groenstrookjes tot aan het trottoir.

 afbeelding vergroten

http://www.ad.nl/multimedia/archive/00163/Sociale-sloop_163271h.jpg

 

Cynthia en Joyce in de Weidestraat. FOTO ROBERT STUYVENBERG

De woonblokken zijn opgetrokken uit beton en donkerbruine bakstenen, die bij de oplevering - zestig jaar geleden - ongetwijfeld lichter waren van kleur. Een gevelreiniger zou zijn hart kunnen ophalen en dankbaar werk kunnen verrichten. Maar dat hoeft niet. De Weidestraat en een deel van de Nieuwstraat gaan - als het aan woningbouwcorporatie Vidomes ligt - tegen de vlakte.

„De woningen zien er aan de buitenkant inderdaad oud uit,’’ erkent Joyce Schuijt, terwijl ze uit haar raam kijkt naar de huizen in haar straat. „Maar dat komt ook doordat hier in vijftien jaar geen onderhoud is gepleegd aan de woningen. Ja, de kozijnen kregen zes jaar geleden een lik verf. Dat was echt het enige.’’

Schuijt woont nu negen jaar in de Weidestraat. Met plezier, drukt ze iedereen op het hart. Een blik in haar huisje leert waarom. Huize Schuijt is niet groot, maar wel knus.

De - gezellige - woonkamer behelst ongeveer drie bij drie meter. De badkamer, met daarin de wc, is functioneel. Een kleine, maar praktische keuken, met een deur naar de tuin. „Ja,’’ zegt Schuijt, lid van de bewonerscommissie Weidestraat-Nieuwstraat. „Een leuk huisje, met een voor- en achtertuin. De badkamer zou een opknapbeurtje kunnen gebruiken, alla. Maar ik red me hier prima, ik hoef niet zo nodig groter te wonen. Waar vind je dit nog voor 239 euro per maand?’’

Schuijt en andere buurtbewoners in de Weidestraat en een deel van de Nieuwstraat zijn fel tegen de sloop van hun woningen die in 2009 gestalte moet krijgen. Zo ook Cynthia Vercouteren, die een paar deuren verder woont in de Weidestraat.

„Vidomes stelt dat deze woningen zijn afgeschreven,’’ zegt Vercouteren, die maandelijks 168 euro huur betaalt. „Maar wat wil je, als je vijftien jaar nagenoeg geen onderhoud pleegt. Bovendien is het grootste deel van de huizen prima in orde. Een renovatie zou logischer zijn dan slopen en nieuwbouw neerzetten. Maar nieuwbouw is commercieel interessanter.’’

Dat Vidomes stelt dat woningen in de Weidestraat stilaan onverhuurbaar zijn, bestempelen Schuijt en Vercouteren als ‘onzin’. „Als er een huis leegkomt, wordt dat gewoon niet meer verhuurd,’’ zegt Vercouteren.

„Die woningen verschijnen ook niet in de woonkrant. Dan is het niet vreemd dat huizen leeg blijven staan. Terwijl de mensen die hier het meest recent zijn komen wonen, het prima naar hun zin hebben.’’

Vidomes verstrekt geen terugkeergarantie, wel krijgen de bewoners voorrang in de nieuwbouw. Zowel Schuijt als Vercouteren ziet zichzelf niet terugkeren in een vernieuwde Weidestraat.

„Een vergelijkbare woning zal in de toekomstige Weidestraat aanmerkelijk duurder zijn,’’ zegt Schuijt.

„Zo’n bedrag kan en wil ik niet betalen, en veel andere bewoners denken hetzelfde. Velen vrezen dat ons woonruimte wordt aangeboden in de flatwijken van Leidschendam, nabij het Prinsenhof. Bijna niemand voelt daar wat voor.’’

Vercouteren: „De impact van sloop wordt flink onderschat. Je huis blijft je thuis, en die plek dreigt te verdwijnen. Mensen maken zich zorgen waar ze terechtkomen. We wonen nu in een wijkje waar de sociale cohesie groot is. Iedereen laat elkaar in zijn waarde, maar tegelijkertijd staan de bewoners altijd voor elkaar klaar. Als iemand ziek is, krijgt hij hulp. Als je een bepaald stuk gereedschap nodig hebt, kun je dat zo van iemand lenen. Dat dreigt nu ook te verdwijnen.’’

 

Utrecht-Overvecht: Demonstratie tegen geplande sloop
Wessel Koopmans - 17.04.2008 14:51

 

Bedankt voor jullie steunbetuiging, hierbij het verslag

Mvg, Wessel.


http://www.indymedia.nl/nl/2008/04/51838.shtml

Vanochtend hebben ongeveer zestig buurtbewoners gedemonstreerd tegen de
(konsept-)gebiedsplannen 'de Gagel' en 'Spoorzone' voor Overvecht.

Deze plannen, die eind vorig jaar zijn gepresenteerd, omvatten oa. de
sloop van ongeveer 2000 sociale huurwoningen en het volbouwen van de
parken met (voornamelijk) koopwoningen. De gedachte achter deze plannen is
dat Overvecht een probleemwijk zou zijn omdat hier veel mensen met een
laag inkomen wonen. Overvecht is echter juist een prachtwijk, waar vele
mensen genieten van een goede en betaalbare woning in een groene omgeving.
Dat moet zo blijven, dus die plannen moeten van tafel!

De direkte aanleiding voor de demonstratie was het bezoek van de ministers
Vogelaar (sloopwerken) en Verburg en de wethouders Bosch (PvdA,
stadsvernieling) en Giesberts (GL, bomenkap) aan park de Gagel, in het
kader van het projekt 'de Groene stad'.* Het park is inderdaad zéér het
bezichtigen waard, maar als de plannen doorgaan wordt het bijna
gehalveerd!

De demonstratie was zeer strijdbaar en vastberaden. In de kantine van de
kinderboerderij had het hoge bezoek al een aantal insprekers uit de buurt
aangehoord, die allemaal hadden gezegd dat de plannen van tafel moeten.
Toen de ministers en wethouders naar buiten kwamen werden zij
gekonfronteerd met vele spandoeken en met een spreekkoor. Journalisten van
alle lokale media waren hiervan getuige. Hierbij een aantal leuzen die
geroepen werden:

- Sloop de plannen, stop de sloop!
- Wij willen inspraak, dat is er nu niet!
- Huizen in het groen, niet doen!
- Met Harry Bosch is Overvecht de klos!
- Met Mitros en Bosch is Overvecht total-loss!
- Wijken voor de rijken? Mooi niet!
- Arme mensen de wijk uit? Mooi niet!


Minister Vogelaar van sloopwerken nam hierna het woord en zei dat ze
kennis had genomen van onze bezwaren, maar dat ze toch echt moet slopen
omdat de woningen "niet goed" zouden zijn en er "grote sociale problemen"
zouden zijn. Deze eerste bewering is een regelrechte leugen. Afgezien van
soms jarenlang achterstallig onderhoud, wat echter nog goed ingehaald kan
worden en wat deels nu al ingehaald wordt, zijn de woningen hier
uitstekend. De tweede bewering is weliswaar overdreven, maar heeft een
kern van waarheid. Sociale problemen los je echter niet op door de
eigenaren hiervan de wijk uit te jagen, maar door te zorgen dat er
opleidingen en banen komen, door diskriminatie aan te pakken etc.

In de diskussie die volgde kwamen we niet nader tot elkaar. Vogelaar
stelde zich vierkant op achter de wethouders van de gemeente Utrecht en
wij buurtbewoners waren te boos over haar openingszin om nog een keer het
verhaal aan te horen wat we al zo vaak op informatiebijeenkomsten hebben
gehoord en vielen haar daarom in de reden met onze argumenten, die we
overigens eerder al aan de gemeenteraadsleden en wethouder Bosch hadden
laten weten, die heel goed weten dat wij deze plannen niet willen, maar
desalniettemin stug doorgaan op de door hen ingeslagen weg.

Hoewel wethouder Giesberts het vandaag nog ontkende heb ik vanuit
verschillende betrouwbare bronnen vernomen dat er al besloten is om de
eerder afgesproken draagvlakmeting te laten vervallen. In ieder geval in
één komplex heeft 75% van de bewoners al getekend tegen sloop. Ook dit
weet de gemeenteraad, maar in de laatste raadszitting over de
gebiedsplannen werd hier niet over gesproken. Er werd integendeel gezegd
dat de bewoners niet zouden weten wat de plannen inhouden, en dat de
kommunikatie vanuit de wijkmanagers daarom verbeterd en geïntensiveerd
moet worden. De wijkmanagers moeten volgens de gemeenteraad
"krachtpatsers" worden om de plannen te doen slagen. In deze raadszitting
werd ook over de "sociale problemen" gesproken in termen van een ziekte.
Alleen SP en de Groep Mossel stemden tegen de verdere voortgang van de
gebiedsplannen voor Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven.

In de Gagel is inmiddels al met een aantal punten uit het gebiedsplan een
begin gemaakt: Voormalig ouderenkomplex 'Titus Brandsma' wordt gesloopt en
de wegen worden voorbereid voor de nieuwe geplande verkeerssituatie,
waardoor de route Oranjerivierdreef > Zambezidreef > Tigrisdreef zal
veranderen in een verkeersriool. Zowel de geplande nieuwbouw op en rond
het komplex 'Titus Brandsma' als de geplande verkeerssituatie (afsluiting
Carnegiedreef) maken deel uit van het konsept-gebiedsplan waar officiëel
nog inspraak over mogelijk is (over enkele maanden, inderdaad rond de
zomervakantie...). Dat nú al met de werkzaamheden begonnen is is niets
anders als psychologische oorlogsvoering van de gemeente, die hiermee een
keihard signaal afgeeft dat de plannen zowizo doorgaan, wàt wij er als
bewoners zijnde ook van mogen vinden.

Maar wij laten het er als bewoners zijnde natuurlijk niet bij zitten.

Deze aktie gaat zeker een vervolg krijgen, want Overvecht moet een
prachtwijk blijven. Het wordt dus een hete zomer...


Wessel Koopmans, bewoner Hongkongdreef.


* Zie hier de oproep: 
http://www.indymedia.nl/nl/2008/04/51780.shtml

Overigens leuk om te merken dat de politie Indymedia leest, want één van
de ondertekenaars van de oproep is nog benaderd door hen met het verzoek
om demonstraties voortaan aan te melden. ;-) E-Mail: wessel.koopmans [at] hccnet.nl  Website:
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/

 

 

Beste mensen,

14 april 2008 - Stop Afbraak Sociale Huisvesting is solidair met de strijd van de
bewonersorganisaties in Overvecht Utrecht tegen de sloop en roept iedereen
op donderdag 17 april, indien mogelijk deel te nemen aan de demonstratie!


Met vriendelijke groet,

Stop Afbraak Sociale Huisvesting

www.sash.nl
sash@sash.nl

----

 

Persbericht  -  14 april 2008 

Demonstratie bij het werkbezoek van de ministers Vogelaar en
Verburg in Utrecht Overvecht

Op donderdag 17 april komen de ministers Vogelaar en Verburg op werkbezoek in Utrecht Overvecht. Het belangrijkste onderwerp op deze bijeenkomst is 'Groen en de Stad'. Naast
de ontvangende wethouders Giesberts, Bosch en de woningcorporaties, zullen ook enkele bewoners daar heel in het kort hun zegje mogen doen. Te verwachten valt dat de meningen van de bewoners tegengesteld zullen zijn aan die van de wethouders en de corporaties en daar hebben de ministers vast niet op gerekend.

Bewonersorganisaties en groengroepen in Overvecht zijn het namelijk niet eens met de in hun ogen megalomane plannen van de woningcorporaties, waarin grootschalige sloop en bouwen
in het groen hand in hand gaan. Daarom bundelen zij hun verzet tegen de plannen, elk vanuit hun eigen achtergrond.

Vanuit de hoogbouw is het verzet vooral gericht tegen de manier waarop de corporaties met bewoners omgaan. Er is een Stedelijk Protocol, met daarin afspraken over hoe het proces van herstructurering moet verlopen, daarin staat onder andere dat er ruimte is voor alternatieve scenario's. Daarover willen bewoners van de flats, flats die in principe in prima staat zijn, maar waarvan sommige al jaren slecht zijn onderhouden, met de corporaties praten. Maar de corporaties hebben laten weten helemaal niet over alternatieven te willen praten, zij willen gewoon slopen.

De groengroepen verzetten zich ertegen dat de geplande nieuwbouw, zowel hoog- als laagbouw, zal plaatsvinden in het groen. Dit blijkt uit de 'prachtige' tekeningen die er gemaakt zijn van 'het nieuwe Overvecht'. Verder ligt dit natuurlijk ook nogal voor de hand, want als je hoogbouw sloopt, en vervangt door laagbouw, moet er groen verdwijnen.
En er werden destijds juist flats gebouwd opdat er meer groen in de wijk kon zijn, en precies dat geeft Overvecht dan ook haar bijzondere karakter, in het vooral door steen gedomineerde
Utrecht.
Dit is wat de bewoners van hoog- en laagbouw bindt in hun verzet: goede en betaalbare flats, met veel groen er om heen, worden ingeruild tegen veelal duurdere nieuwbouw waarnaast voor groen niet veel ruimte meer is.

Navrant is tenslotte, dat er op de bijeenkomst geslaagde groenprojecten gepresenteerd zullen worden aan de ministers, terwijl daaronder projecten zijn die bedreigd worden door de plannen. Zo heeft minister Vogelaar kort geleden aan Overvecht de landelijke prijs 'Parels van Integratie' uitgereikt. Dit voor het herinrichten van het binnenterrein van de 3 ACA- flats (Atlas-, Centaurus- en Apollodreef), waarbij de bewoners, waaronder veel kinderen betrokken zijn. De corporatie wil echter geen enkele duidelijkheid geven over het voortbestaan van dit project.

Na de bijeenkomst zullen beide ministers een wandeling maken in Park de Gagel. Daar zullen ze geconfronteerd worden met een demonstratie van bewoners, georganiseerd door de coalitie van bewoners- en groengroepen, die zich mondeling en met spandoeken zullen uitspreken tegen de plannen voor grootschalige sloop en bouwen in het groen.

Ter uwer informatie sturen we u hierbij een oproep voor de demonstratie. Inmiddels heeft het bericht over de demonstratie de ronde gedaan in Overvecht. Bewoners(-commissies) uit andere, door herstructurering bedreigde, gebieden gaan zich aansluiten.

Bewoners van Overvecht zijn van harte welkom op de demonstratie bij het werkbezoek van de ministers Vogelaar en Verburg aan Overvecht.

Verzamelen op donderdagmorgen 17 april om 9.30 uur bij Stadsboerderij Gagelsteede, Gangesdreef 4


Else Bezemer en Hilde Vervaat, Beheergroep Klopvaart Noord

Anne van Weerden, Johan Janssen, Joke de Jong en Janny Lancee, platform Maarank/Samen Sterk

Paula Venema, actiegroep Aleppodreef

Roelien Logtenberg, bewoner Ankaradreef

Liesbeth Zijlstra, voorzitter Bewonerscommissie Noordelijk Gagelgroen

Paul de Bruijn en Marian Peterse, Natuur- en Milieugroep Overvecht

J. van den Heuvel en P. van der Vat, Bewonersplatform ACA-complex

Leendert Faasen en Nicolaas Hettinga, BBGO: Bewoners BelangenGroep Overvecht.

Wessel Koopmans, bewoner Hongkongdreef

==========================================================

Oproep voor een demonstratie tegen het concept-gebiedsplan

'De Gagel vernieuwt' in Park de Gagel op 17 april 2008

Bent u ook tegen grootschalige sloop en tegen bouwen in het groen?

Merkt u ook dat de corporaties zich niet houden aan de gemaakte afspraken?

Kom dan op donderdag 17 april naar stadsboerderij Gagelsteede in Park de Gagel, waar de ministers Vogelaar en Verburg in het kader van een werkbezoek aan Overvecht spreken met een aantal genodigden.

Met behulp van de Vogelaargelden moet Overvecht een prachtwijk worden

Dat gaat niet lukken als duizenden mensen hun woning kwijtraken.

Dat gaat niet lukken als er gebouwd gaat worden in het groen, waar wij Overvechters zo trots op zijn.

De ministers zijn 's morgens van 8.30 -10.00 uur in de stadsboerderij, daarna wandelen ze tot 10.30 door het park.

Tijdens die wandeling willen we de ministers duidelijk te maken, waarmee we het als bewoners niet eens zijn. Er wordt gewerkt aan spandoeken, u kunt natuurlijk ook uw eigen materiaal meenemen. Maar ook uw aanwezigheid alleen al is belangrijk!

We verzamelen om 9.30 uur bij de stadsboerderij.

Ondergetekenden zijn lid van bewonersorganisaties en groengroepen uit zowel hoog- als laagbouw die zich inzetten voor een beter plan waarbij bewoners meer betrokken zijn.

Else Bezemer, lid Beheergroep Klopvaart Noord

Paul de Bruijn, Natuur- en Milieugroep Overvecht

Roelien Logtenberg, bewoner Ankaradreef

Marian Peterse, Natuur- en Milieugroep Overvecht

Paula Venema, actiegroep Aleppodreef

Hilde Vervaat, lid Beheergroep Klopvaart Noord

Liesbeth Zijlstra, Voorzitter Bewonerscommissie Noordelijk Gagelgroen

============================================================================

 

Axxie houdt  Ganzedijk Open

(Groningen gemeente Reiderland)

 

 

Nederland komt in aXXie ter behoud van buurtschap Ganzedijk.

 

De Nederlandse politiek Adopteert buurtschap Ganzedijk. 

 Dorp Ganzedijk 'moet onderneming worden'   Volkskrant 29.10.08

1.1        Nieuwsresultaten voor ganzedijk sloop

 


Nos

Sloop Ganzedijk definitief van de baan - 15 maart 2008

Henny van Altena van „Ganzedijk blijft” is dolblij. „Hier hebben we voor gestreden. De sloop is van tafel.” In Nieuweschans vindt deze zaterdag een ...

NRC Handelsblad - 23 verwante artikelen »

1.2        nrc.nl - Binnenland - Sloop Ganzedijk definitief van de baan

Sloop Ganzedijk definitief van de baan. Gepubliceerd: 15 maart 2008 09:16 | Gewijzigd: 15 maart 2008 11:42. Door onze correspondent. Ganzedijk, 15 maart. ...
www.nrc.nl/binnenland/article975390.ece/Sloop_Ganzedijk_definitief_van_de_baan - Gelijkwaardige pagina's

1.3        NOVA - Ganzedijk: slopen en teruggeven aan de natuur?

De gemeente Reiderland wil het gehucht Ganzedijk slopen en teruggeven aan de natuur. Net als veel dorpen in noord-oost Groningen kampt Ganzedijk met ...
www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5844 - 78k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.4        DePers - zaterdag 15 maart 2008

Sloop dreigde voor de 57 huizen in het dorp. Sloop Ganzedijk kost wethouder ... De inwoners van het te slopen dorp Ganzedijk maken kans op een weekendje weg ...
www.depers.nl/zoek/?keyword=Ganzedijk - 35k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.5        RTV Noord - Noord Nieuws - Politiek geeft Ganzedijk niet op

BEERTA - De sloop van Ganzedijk is geen uitgemaakte zaak. Dat blijkt uit politieke reacties. De SP in de gemeente Reiderland, die een wethouder in het ...
www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=71841 - 96k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.6        GroenLinks: GroenLinks wil alternatief voor sloop Ganzedijk

GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan het Groningse buurtschap Ganzedijk, dat met sloop wordt bedreigd. ...
start.groenlinks.nl/groenlinks-wil-alternatief-voor-sloop-ganzedijk - 18k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.7        Wethouder weg om sloop Ganzedijk - Regio - Reformatorisch Dagblad

Volgens de PvdA-fractie van Reiderland had wethouder Hietbrink niet over de sloop van Ganzedijk mogen spreken voordat er in de gemeenteraad een debat was ...
www.refdag.nl/artikel/1335644/Wethouder+weg+om+sloop+Ganzedijk.html - 22k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.8        Volkskrantblog - Tandwielfabriek - Voorstel sloop Ganzedijk is ...

De Volkskrant op Internet voor het laatste nieuws, actualiteiten, filmrecensies, achtergronden, en veel meer.
www.volkskrantblog.nl/bericht/189786 - Gelijkwaardige pagina's

1.9        NOSJOURNAAL - Ganzedijk voorlopig gered van sloop

Het dorp Ganzedijk in Groningen blijft voorlopig bestaan. De gemeente Reiderland en de woningcorporatie Acantus willen het dorp slopen, maar de provincie ...
www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/3/5/050308_ganzedijk.html - 18k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.10    CDA wil debat over sloop Ganzedijk - Groninger Internet Courant

De statenfractie van de CDA wil snel een debat over het sloopplan van de Ganzedijk. Het CDA vindt het veel te ver gaan om 57 huizen in het dorp met de grond ...
www.gic.nl/nieuws/cda-wil-debat-over-sloop-ganzedijk - 23k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

1.11    Niet alleen Ganzedijk wordt met sloop bedreigd

Het plan om het Groninger gehucht Ganzedijk deels te slopen, is volgens prof.dr. Ed Nozeman, gasthoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Universiteit van ...
www.ikcro.nl/php/newthemaobject.php?id=340890 - 4k - In cache - Gelijkwaardige pagina's


 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volgende

 

 

 

Sash Nieuwsflits 6  

 

13.02.08  Tijdens de demonstratie  kwamen er vele nieuwe aanmeldingen uit verschillende steden binnen van mensen die zich willen inzetten voor  SASH en voor de strijd tegen de sloop en voor het betaalbaar wonen, geïnformeerd willen blijven worden of naar de landelijke vergadering willen komen op zondag 9 maart om 13:00 uur op de Hembrugstraat 148 in Amsterdam. Daar zijn we heel blij mee.

 

Uit de media:

 

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=demonstratie+tegen+sloop+sociale+huisvesting+&btnG=Zoeken&meta=

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article503059.ece/Afbraakbeleid_prachtwijken?service=Print 

 

http://www.ravagedigitaal.org/2008nieuws/februari/08/nws.php

 

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_binnenland/article913773.ece/Demonstratie_tegen_sloop_sociale_huisvesting 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Yq2MDVqCPzs 

 

weekoverzicht www.rodemorgen.nl 9 februari Demonstratie tegen sloop 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Stop Afbraak Sociale Huisvesting

 

www.sash.nl

 

Ikon radio uitzending over de Korrewegwijk/de Hoogte

11.01.08  -   In de uitzending komt aan bod:
Wethouder ruimte en wonen, Frank de Vries
emeritus hoogleraar André Tomsen
En bewoners van de Groninger wijk Korrewegwijk/de Hoogte (op de lijst van
Vogelaar).

duur: plus/minus 15 minuten
datum: zondag 10 februari 2008
radio 1 07.00 -08.00


http://semarang.web-log.nl/mijn_weblog/2008/02/bewoners_korrew.html

 

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/ikon/deanderewereld/laatste-07.wma


bij het afspelen beginnen bij de 38-e minuut.


SASH demo in uitzendingen Radio 1

Debat wethouder Herrema Volkshuisvesting Amsterdam en woordvoerder Jan
Harinck van Stop Afbraak Sociale Huisvesting

duur: tien minuten
datum: zaterdag 9 februari 2008
radio 1 journaal 07.00 -08.00 uur

bij het afspelen beginnen bij de de 33-ste minuut van de afspeelband:


javascript:openMediatheek('http://portal.omroep.nl/mplayer?mpstream=wmbb&mpurl=http%3A%2F%2Fcgi.omroep.nl%2Fcgi-bin%2Fstreams%3F%2Fradio1%2Fnos%2Fuitzendingen%2F09-07.wma&genre=Journaal&titel=7:00%20uur%20Radio%201%20Journaal&nav=xagrnCsHEbGcZtHjIfK&refered=ukdrnCsHEbGcZtHnSopBzoB')

Prachtwijken of alleen voor de rijken?
    

uitzending Ikon De Andere Wereld  datum: zondag 10 februari 2008

http://www.ikonrtv.nl/daw/uitzending.asp?lIntItem=3&lIntEntityId=111

Met de leus: "Geen sloop, geen verkoop, maar behoud van sociale
huisvesting" werd deze week in Amsterdam een landelijke demonstratie
gehouden tegen het verdwijnen van te veel sociale huurwoningen.
Volgens de regering is het slopen, samenvoegen of verkopen van te oude
of kleine sociale huurwoningen een goed middel in de strijd tegen
verpaupering en achteruitgang in probleemwijken. En dat vindt ook
minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (foto rechtsboven),
die deze week haar eerste verbeter-contract met een van de 40
"prachtwijken" tekende. Tegenstanders van het beleid stellen dat
hierdoor woningbedrijven en projectontwikkelaars mooie winsten maken
maar dat mensen met een laag inkomen door het verdwijnen van
betaalbare woningen uit hun oude vertrouwde wijken worden verdreven.
De Andere Wereld bezocht de wijk De Hoogte in Groningen waar het
verzet tegen minister Vogelaar zich concentreert.

"De 'prachtwijken' van minister Vogelaar van Wonen, Wijken en
Integratie zijn 'sloopwijken'."stelt de organisatie Stop Afbraak
Sociale Huisvesting SASH. Volgens hen worden de investeringen in de
wijken gebruikt om de winsten van de woningcorporaties en de
projectontwikkelaars nog meer te vergroten. Volgens het Centraal Fonds
Volkshuisvesting bedraagt in 2006 het vermogen van de corporaties al
27.7 miljard euro. Op wijkvoorzieningen voor bewoners wordt bezuinigd
en er vinden geen investeringen plaats voor de noodzakelijke
uitbreiding van betaalbare woningen. De investeringen gaan naar de
nieuwbouw van 48 duizend onbetaalbare koopwoningen en ruim 80 duizend
voor arbeidersgezinnen onbetaalbare huurwoningen.

André Thomsen, hoogleraar woningverbetering en woningbeheer aan de TU
Delft, vindt dat sloop of renovatie niet in alle gevallen kan of moet
worden tegengehouden, maar is het verder grotendeels eens met de
kritiek op het huidige beleid. Hij stelt dat Nederland van een land
met het hoogste percentage sociale huurwoningen af aan het glijden is
tot een land met de minste sociale huurwoningen. Volgens Thomsen zal
dit beleid niet zorgen voor "prachtwijken" maar tot toenemende
segregatie en concentratie van armoede. Een van de "Vogelaar wijken"
waar op grote schaal wordt gesloopt, gerenoveerd en herbouwd is de
wijk De Hoogte in Groningen. 

 

Demonstratie tegen afbraak sociale woningbouw

 

 

AMSTERDAM – Parool 09.02.08   Op de Dam in Amsterdam zijn zaterdag een paar honderd mensen bijeengekomen om actie te voeren tegen de afbraak van sociale huurwoningen.

De actievoerders stellen dat de zogeheten prachtwijken van minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) vooral sloopwijken worden.

Van de 242.000 woningen die de woningbouwcorporaties hebben in de veertig wijken, staan 25.000 op de nominatie om te worden gesloopt, zegt de organisatie Stop Afbraak Sociale Huisvesting. Daarvoor in de plaats willen de corporaties ruim 16.000 koopwoningen bouwen, tegenover ruim 13.000 huurwoningen.

De actievoerders verwijten de woningbouwcorporaties vooral te investeren in koopwoningen en te dure huurwoningen. Het regeringsbeleid werkt dit in de hand. Wel worden dure woningen in arbeiderswijken gecreëerd om de samenstelling van de wijken te verbeteren, maar er komt geen sociale woningbouw in dure wijken. Zo ontstaat er een tekort aan betaalbare woningen. (ANP)

 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor deze geweldige demonstratie.

 

Het geeft de (kleine) burger weer een (klein) beetje moed.

Ik heb met mijn mp3-speler een aantal toespraken opgenomen, dus voor wie
het gemist heeft: luister en huiver ! Vooral ook aandacht voor het toetje
van professor Thomsen:

http://duwo.rvanderh.fastmail.fm/crooswijk.mp3

http://duwo.rvanderh.fastmail.fm/harmwanders.mp3

http://duwo.rvanderh.fastmail.fm/ondiep.mp3

http://duwo.rvanderh.fastmail.fm/thomsen.mp3

http://duwo.rvanderh.fastmail.fm/thomsentoetje.mp3

 

Het toetje heb ik voor het gemak ook even uitgeschreven:

http://duwo.rvanderh.fastmail.fm/thomsentoetje.pdfVriendelijke groet, Rik
----
Toetje van prof. Thomson uitgesproken tijdens de SASH demo van 9-2-08:

Amsterdam   09.02.08  En nu als laatste nog iets wat niet in mijn spreektekst staat. (...) Ik
ben van verschillende kanten dringend geadviseerd om niet aan deze
demonstratie mee te werken. De verwevenheid van de vastgoedsector, van de
bouwers, de ontwikkelaars en de woningcooperaties wordt in Nederland zo
sterk dat ze dit soort signalen af kunnen geven.  Gelukkig ben ik
gepensioneerd en niet meer afhankelijk wat mijn carriere betreft van steun
uit die hoek. En ik zou mijzelf nooit meer in mijn ogen kunnen kijken als
ik mij van dat soort waarschuwingen iets zou aantrekken. Maar het feit dat
ik dit soort waarschuwingen gekregen heb zegt heel veel. Zo wordt er
kennelijk in dit land besloten en zo wordt er kennelijk gezorgd wie niet
en wie wel zijn mond open doet. En daarom blijf ik jullie heel veel steun
toewensen. Houdt vol ! Want als we niet uitkijken zijn jullie de enige
kritische stem in de volkshuisvesting nog die overblijft. En laat dat ten
kostte van alles voorkomen worden.

 Persbericht
   04.02.08 

Demonstratie 'stop de sloop, voor betaalbaar wonen'

Zaterdag 9 februari om 13 uur is de landelijke demonstratie 'stop de
sloop, voor betaalbaar wonen' van de Dam naar het Museumplein in
Amsterdam.
Op het programma staan sprekers uit sloopwijken uit heel Nederland,
waaronder Amsterdam, Delft en Utrecht. Ook is professor Thomsen,
hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft uitgenodigd
te spreken.
Er is een optreden van 'de Rotterdamse Rappers' en de demonstratie wordt
muzikaal begeleid door de brassband uit de Amsterdamse Bijlmermeer
'Brotherhood'.

De afbraak van de sociale huisvesting in Nederland is in volle gang. Samen
hebben de corporaties ruim 242.000 huizen in de veertig Vogelaarwijken.
Daarvan willen ze er de komende vijf jaar bijna 25.000 slopen. Ter
vergelijking: van de 881.000 huizen die de corporaties in andere wijken
bezitten willen ze er 30.500 slopen.
In de veertig wijken willen de corporaties 16.400 koopwoningen bouwen,
tegenover 13.600 huurwoningen. Buiten de veertig wijken liggen hun
prioriteiten andersom: 41.600 koopwoningen en 68.200 huurwoningen. Het
Centraal Fonds Volkshuisvesting becijfert dat de corporaties bij een op de
drie huizen in achterstandswijken actie gaan ondernemen. Dat varieert van
sloop, splitsing, samenvoeging, verkoop tot nieuwbouw. Buiten de veertig
wijken pakken ze ruim een op de vier huizen aan.

De 'prachtwijken' van minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie
zijn 'sloopwijken'.
De investeringen in de wijken worden gebruikt om de winsten van de
woningcorporaties en de projectontwikkelaars nog meer te vergroten.
Volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting bedraagt in 2006 het vermogen
van de corporaties al 27.7 miljard euro.
Op wijkvoorzieningen voor bewoners wordt bezuinigd en er vinden geen
investeringen plaats voor de noodzakelijke uitbreiding van betaalbare
woningen. De investeringen gaan naar de nieuwbouw van 48 duizend
onbetaalbare koopwoningen en ruim 80 duizend voor arbeidersgezinnen
onbetaalbare huurwoningen. Ook blijven de projectontwikkelaars dure
kantoren bouwen, terwijl in Nederland al  miljoenen vierkante meter
leegstaat. De directeuren van de woningcorporaties verrijken zich. Ze
geven zichzelf salarissen ver boven de Balkenendenorm.

De afbraak van de sociale huisvesting leidt tot grotere woningnood en meer
leegstand. Dure woningen in de arbeiderswijken, maar geen sociale
woningbouw in de dure wijken veroorzaakt grote tekorten. Huurders worden
steeds vaker het slachtoffer van winsthonger van de corporaties en andere
huiseigenaren.
Door speculatie schieten de prijzen van grond, kantoren en huizen de
hoogte in. Om de huur van deze grond te bekostigen moeten hogere inkomsten
van de huizen en gebouwen binnenkomen. Daarom schieten de huren en de
hypotheken omhoog.
Waar de mensen na de afbraak van hun wijk dan moeten wonen en hoe ze de
grote stijging van de woonlasten moeten betalen zal de regering en de
corporaties een zorg zijn.
Door hard werken zijn onze huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en
betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit.

Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant
gedreven. Na enige jaren moeten opnieuw in het belang van de "stedelijke
vernieuwing" verkassen. Mensen worden voortdurend hun huizen en wijken
uitgejaagd.

De eisen van de demonstratie zijn:
sloopbeleid van dit kabinet van tafel
geen verkoop, splitsing, samenvoeging van goede en betaalbare huurwoningen
geen gedwongen verhuizingen
woonlasten omlaag
uitbreiding van de sociale woningbouw
van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen
onmiddellijk uitvoeren van achterstallig onderhoud
stop de woningnood

Op onze website vindt U meer informatie en de lijst van 28 organisaties,
die de demonstratie ondersteunen.

Stop Afbraak Sociale Huisvesting,

www.sash.nl
sash@sash.nl

 

 

Informatiebijeenkomst 07.02.08 

Vanavond (7 februari) om 20.30 organiseert 't Blijvertje een
informatiebijeenkomst over stedelijke vernieuwing met sprekers en
discussie. We gaan in op de achtergronden van het woonbeleid en vooral
op de negatieve gevolgen voor huurders en de buurt. Er is ook ruim
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.


Het programma:

- documentaire van Netwerk over stedelijke vernieuwing, met kritiek op
het beleid van onder meer prof. Andre Thomsen en prof. Jan Willem
Duyvendak
- presentatie van, door en over SASH: wat gebeurt er in de stedelijke
vernieuwing, waarom is een demonstratie nodig?
- Verhaal over het Verbindingsblok. Waar is Eigen Haard mee bezig?
Vanwaar het verzet tegen de plannen?

Ergens onder weg zal vast ook nog aandacht besteed worden aan de
situatie aan de Derde Oosterparkstraat en het conflict van bewoners
met megacorporatie Ymere.

't Blijvertje, Derde Oosterparkstraat 64h, Amsterdam
www.slimblijven.nl

 

Pamflet (PDF bestand :)<-----

Rotterdam 28.12.07

Nieuwe Westen Singelblokken Rotterdam .. .. Deruit ???

  

Sloop Crooswijk Rotterdam ??

 

Amsterdam 9 december 2007

 

STUUR DOOR NAAR BEKENDEN...STUUR DOOR NAAR BEKENDEN.....STUUR DOOR NAAR...

Stuur dit bericht (zie onder)  terug naar sash@sash.nl als je de landelijke demonstratie tegen het sloopbeleid van minister Vogelaar op zaterdag 9 februari steunt

et tekstveld schrijf je:

Ja ik/wij steun(en) de landelijke demonstratie tegen het sloopbeleid van
minister Vogelaar Je/ jullie vermelden de naam van je voornaam en/of achternaam, de naam van de bewonersorganisatie en de woonplaats


In de bijlagen de begeleidende brief, als je meer uitleg wilt over de steun aan de demonstratie. Het nationaal pamflet voor de demonstratie staat op onze website:
www.sash.nlGroet, Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Internet: www.sash.nl


E-mail:
sash@sash.nl

 

 

------Bijlage brief -----

 

zondag 9 december 2007 

 

Aan :     bewoners en bewonersorganisaties

Betreft : landelijke demonstratie tegen het sloopbeleid van minister Vogelaar

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De regering-Balkenende IV wil de sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen doorzetten. In de 'probleemwijken' van minister Vogelaar (PvdA), moeten zo veel mogelijk huizen die goed en betaalbaar zijn worden gesloopt, gesplist, samengevoegd en verkocht. En zie: 'probleem opgelost'.

Echter, de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken maken mooie winsten. De 'probleemwijken' zijn sloopwijken. Waar de mensen moeten wonen en hoe ze de grote stijging van de woonlasten moeten betalen zal de regering een zorg zijn.

Mensen actief in de SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting) organiseren daarom tegen dit afbraakbeleid een Landelijke Demonstratie op zaterdag 9 februari 2008 om 13:00 uur van de Dam naar het Museumplein.

De toelichting van de demonstratie vindt U in nationale pamflet (PDF bestand), dat in de bijlage is bijgevoegd.

Wij vragen U en/of Uw huurderorganisatie onze demonstratie te ondersteunen.

Hoe kunt U de demonstratie steunen?

·        Mail U steun door naar demonstratie@sash.nl  of sash@sash.nl of bel naar 020 – 7891355

Uw naam of de naam van Uw organisatie wordt vermeld onder aan het pamflet (PDF bestand), de poster en de verdere publicaties van demonstraties.

·        Door het pamflet (PDF bestand) en de poster zo breed mogelijk te verspreiden onder de bewoners in de wijken in Uw omgeving.

·        Door het pamflet  (PDF bestand) en de poster door te sturen via e-mail.

·        Door het pamflet  (PDF bestand) en de poster op Uw website te plaatsen.

Op onze website www.sash.nl  vindt U het pamflet (PDF bestand) en binnenkort de poster.

Voor nieuwe update van het pamflet (PDF bestand) en de poster, met nieuwe personen, organisaties en partijen, die de demonstratie ondersteunen raadpleegt U onze website.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Namens Stop Afbraak Sociale Huisvesting,

Jan Harinck

Internet: www.sash.nl

E-mail: sash@sash.nl

 

 

 

Het is alweer een tijdje stil aan het aXXiefront.  Inmiddels is gelukkig  het Dekkertijdperk verleden tijd.

 

Eind vorig jaar sloeg de tijdelijke VROM minister Pieter Winsemius alarm. Namelijk op grond van voorlopige cijfers constateerde hij dat 140 Nederlandse wijken dreigen af te glijden. Veertig daarvan zijn er zo ernstig aan toe dat volgens Winsemius daar “de vlam in de pan kan slaan “. Hij wees op verschillende onderzoekers die een zich verder verdiepende tweedeling in de steden voorspelden.

In de wijken waar het hier om gaat is veel tegelijk aan de hand. Het meest zichtbare is de verloedering van het woningbestand en de omgeving: het is er niet schoon, niet veilig. De laatste kabinetsperiode heeft de nadruk gelegen op de fysieke aanpak en op criminaliteitsbestrijding. De sloopmachine draaide volop en de
verschillende steden overtroefden elkaar in stoere maatregelen, die overlast en criminaliteit moesten terugdringen. Deels met succes trouwens. In beruchte wijken als de Bijlmer en het Rotterdamse
Hoogvliet gaat het inmiddels beter.

Maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat we het niet redden ?met steen alleen?. Er is in deze wijken veel meer aan de hand. Steeds duidelijker wordt dat veel problemen achter de voordeur onzichtbaar samenkomen bij kwetsbare mensen. Lage inkomens, vaak werkloos of arbeidsongeschikt, zonder diploma van school af, opvoedings-, verslavings- en geldzorgen, geen sociaal netwerk, ga zo maar door.

Het echte probleem van de achterstandsbuurten zit inmiddels in het gebrek aan perspectief voor de mensen die er wonen. Voor hen heeft de stad zijn roltrapfunctie, waarin je steeds een stapje hoger op de
ladder kunt komen, verloren. Gevangen in Spangen, Overvecht of Laakkwartier. Wie de verhuiswagen kon betalen is immers al lang vertrokken. En het is vooral het gebrek aan perspectief dat deze
wijken tot een ideale voedingsbodem voor radicalisering en criminaliteit maakt.

 

Na de vorming van het nieuwe kabinet zijn de plannen van de huurliberalisatie van de baan. De nieuwe minister van VROM kwam met nieuwe plannen.  De jaarlijkse huurstijging per 1 juli 2007 bedraagt 1,1 procent voor alle huurders. Of dat de komende jaren zo blijft blijft de grote vraag. De minister gaat de komende tijd praten met woningbouwcorporaties. In het regeerakkoord staat immers ook dat er jaarlijks tussen de 80.0000 tot 100.000 woningen bij moeten komen. Vogelaar wil met de verhuurders ook spreken over betaalbare huren en investeringen in probleemwijken.

 

Ook is inmiddels  die  lijst van 140 achterstandswijken van Winsemius door de nieuwe minister Vogelaar uitgedund tot slechts nog 40 wijken http://www.nrc.nl/multimedia/archive/00160/800_Achterstand_160971a.jpg

 

Bij mij in Den Haag (4 probleemwijken) kwam ik zaken tegen die aardig overeenkomen met het relaas zoals  staat te lezen in deze link: http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=826028/sc=601aad

Er zijn tijdens die Haagse sloop/vernieuwingsactie echter ook zaken minder goed verlopen. http://www.ad.nl/denhaag/article1210686.ece  http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1207580.ece

 

En ook uit de vele reacties die ik vernam o.a. vanuit de media blijken er nog wel wat aandachtpunten en ‘valkuilen’  te zijn die om extra aandacht vragen.  Zou het een goed idee zijn om hier als aXXiebeweging aandacht aan te gaan beteden door gewoon verder te gaan ?? Er zou bijvoorbeeld een lijst, inventarisatie  o.i.d.  met aandachtpunten gemaakt kunnen worden van alle 40 wijken. Vertegenwoordigers vanuit die wijken kunnen dan gezamenlijk in dialoog gaan. Om dan vervolgens  met de gemeenten en wederom met VROM hier verder over te praten.  De insteek is dan “Van fouten kan je leren”.

 

Persbericht ministerie van VROM

Meer informatie:
Wijkenlijst (pdf)
Dossier Wijkverbetering (pdf)
- Coalitieakkoord: Opgaven voor Nederland: zes pijlers
- website: www.wweni.nl 
 (vanaf 26 maart 2007)

Jan Hunck - Den Haag

www.spoorwijk.benik.nl

www.wijken.tegengeweld.nl

www.tegengeweld.denhaagsweb.nl

www.spoorwijk.tegengeweld.nl

aXXiegroep 'NoMaat' (Anti-Dekkerbeleid)

www.axxiegroep-nomaat.denhaagsweb.nl

Initiatiefgroep 'De Nieuwe Nomaden' (herstructureringsslachtoffers)

www.de-nieuwe-nomaden.denhaagsweb.nl

Damslapers tegen anti-kraakwet

AMSTERDAM – AD HC 08.07.06 Ongeveer vierhonderd actievoerders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Dam geslapen.

http://www.ad.nl/multimedia/archive/00084/ANP-3181470-1_84573h.jpg

Volgens een woordvoerder van de 'slapers' is de nacht rustig verlopen.

Met de actie wilden ze hun onvrede uiten over het voorgenomen kraakverbod en het huurbeleid van minister Sybilla Dekker (Volkshuisvesting). De politie greep volgens de actievoerders alleen in wegens geluidsoverlast en omdat enkele personen het monument hadden beklommen.

In slaapzakken, tentjes en kartonnen dozen brachten de actievoerders de nacht in het hartje van de stad door. Spontaan werd er eten en drinken uitgedeeld en zorgden verscheidene bandjes voor muzikaal vermaak. De bonte verzameling slapers trok ook de belangstelling van veel toeristen die verbaasd en geamuseerd de actie gade sloegen.

,,Er is veel belangstelling geweest voor de actie en de krakers hebben de banden kunnen versterken. Ook hebben we nieuwe acties bedacht om dit probleem onder de aandacht te brengen'', zegt de woordvoerder. Hoe die acties er gaan uitzien kan hij nog niet zeggen.

 

Paar honderd actievoerders slapen nachtje op de Dam

AMSTERDAM – Telegraaf 07.07.06 Een paar honderd actievoerders, vooral jongeren, hebben zich vrijdagavond verzameld op de Dam in Amsterdam. Bepakt met slaapzakken, tentjes en kartonnen dozen maken ze zich klaar om de nacht door te brengen in het hartje van de hoofdstad. Ze willen hiermee hun onvrede uiten over het voorgenomen kraakverbod en het huurbeleid van minister Sybilla Dekker (Volkshuisvesting).

 

 

 

'landelijke demonstatie tegen woonbeleid Dekker'

 

---------------------------OPROEP---------------------------------
3 Juni 2006 Dam : 'landelijke demonstatie tegen woonbeleid dekker'

- Op zaterdag 3 juni om 13:00 uur organiseren we vanaf de Dam naar het  Museumplein in Amsterdam een  LANDELIJKE DEMONSTRATIE tegen het woonbeleid van minister Dekker.

Het woonbeleid omhelst:
+ huurliberalisatieplannen
+ sloop van 100 duizend goede en betaalbare woningen in 56 wijken in  Nederland, kortweg herstructurering.
+ stedelijke verniewing. Hieronder valt ook het oneigenlijk gebruik van het renovatiemiddel.  Dit betekent in de praktijk, dat door splitsing van panden, samenvoeging en verkoop wordt beoogd, waardoor de huidige bewoners(zeker in Amsterdam) onder druk worden gezet hun huis te verlaten en zo hun sociale omgeving in hun wijk en/of stad dreigen te verliezen.

 Indien jij of je organisatie of partij wil meedoen, mail dan naar:  demonstratie@sash.nl of bel naar 020-6821133 (wijkcentrum Staatsliedenbuurt). Zie ook http://www.sash.nl.

Wij steunen de landelijke demonstratie 'houdt huren betaalbaar' , maar ook de sloop en de stedelijke verniewing dupeert  honderdduizenden bewoners in Nederland.

Het landelijk comité  LANDELIJKE DEMONSTRATIE  tegen het woonbeleid van minister Dekker.

Deze demonstratie wordt ondersteund door:


· Abraham Vega (Amsterdam),
· Amsterdam Anders/De Groenen,
· Bram Scheele, FNV Bondgenoten (Axel),
· De bewonerspartij Vereniging Oud Zuid (Amsterdam),
. De Rode Morgen,
· Henri Sarolea, advocaat (Amsterdam),
. Rene van Seumeren, advocaat (Amsterdam),
· Huurdersgroep Oud West Thuis Best (HOT) (Amsterdam),
· Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (Rotterdam),
· Jan Harinck, Algemene Onderwijsbond (Amsterdam),
· J.Deelman (Amsterdam),
. Karel Ploeger (Amersfoort),
· Nel Voogt (Bomenwijk, Delft),
· M.Berti (Amsterdam),
. Otto Lopes Cardozo (Bomenwijk, Delft),
· SASH Groningen,
· SP Westerpark (Amsterdam),
· Stichting Betaalbare Huisvesting (Den Haag),
. aXXiegroep ´Nomaat´ (Anti-Dekkerbeleid) Den Haag,
. Initiatief groep ´De Nieuwe Nomaden´, (herstructureringsslachtoffers) Den Haag,
· Stop Afbraak Sociale Huisvesting,
. Wijkorganisatie Spaarndammerbuurt-Staatsliedenbuurt Amsterdam,
· V.Berti (Amsterdam),
. Vereniging Boekhandel de Rode Hond (Den Haag),
· Wim van Wijk (Schiedam),

3 Juni 2006  Aanvang: 13:02

Link: http://www.sash.nl.
Email: demonstratie@sash.nl
Contactpersoon: Het landelijk comité SASH

 

 

 
Nieuws

5 maart 2007

Regeerakkoord/huren 2007.

 

"Depla G.C.F.M."  

Beste mensen,

 

Met het sluiten van het regeerakkoord is het eindelijk honderd procent zeker: het liberaliseren van de huren en de wetten nieuwe huurbeleid van minister Dekker en minister Winsemius gaan niet door. PvdA, CDA en Christen-Unie spreken in dit akkoord af dat de huren niet worden vrijgegeven. De huurstijgingen zelf zijn beperkt tot de inflatie. Voor 2007 betekent dit een maximale huurverhoging van 1,2%.

 

Ik ben blij met deze uitkomst. De afgelopen jaren heb ik me in de Kamer en daarbuiten voortdurend verzet tegen het beeld dat de huren in Nederland te laag zijn en dat de huursector voor een deel een vrije markt moet worden. In december 2006 werd al duidelijk dat de plannen voor het nieuwe huurbeleid vrijwel geen kans van slagen meer hadden. De plannen zijn nu definitief van de baan.

Naast afspraken over een beperkte huurstijging en het niet vrijgeven van huren zijn er afspraken gemaakt over het aanpakken van de oude wijken en het garanderen van de betaalbaarheid van het huren. De overheid zal de komende jaren vele honderden miljoen extra investeren in de aandachtswijken. Dit geld wordt niet alleen in stenen gestoken, maar ingezet voor beter onderwijs, veiligheid, werk, leefbaarheid en groen.. Ook de woningcorporaties hebben een belangrijke rol. Van het wordt verwacht de komende jaren flink te investeren. Daarnaast worden er plannen ontwikkeld voor het garanderen van de betaalbaarheid van het wonen. Teveel mensen betalen nu vaak meer dan een derde van het inkomen aan woonlasten. Via een kortingensysteem op de huurprijs moet wonen voor deze mensen weer betaalbaar worden.

 

Helaas is het niet gelukt de hypotheekrenteaftrek eerlijker te maken. Het maken van een regeerakkoord is een kwestie van geven en nemen. We hebben een regeerakkoord dat socialer, groener en sterker is. Maar we hebben ook zaken uit ons verkiezingsprogramma niet binnen kunnen halen. En er staan ook zaken in die we eigenlijk niet willen. Maar per saldo ben ik zeer tevreden als we het regeerakkoord uit kunnen voeren. Onder motto samen werken en samen leven willen we samen met bewoners, gemeenten, politie, ondernemers en onderwijzers en corporaties buurten weer voor bewoners maken.

 

Ik heb het hoofdstuk over wonen uit het regeerakkoord bijgevoegd. De volledige tekst van het akkoord is te lezen op www.pvda.nl.

Mijn werk in de Kamer is als vanouds te volgen via mijn website: www.stafdepla.nl.

Vriendelijke groeten,

Staf Depla
Lid Tweede Kamer PvdA
www.stafdepla.nl

Regeerakkoord PvdA, CDA en Christen-Unie, februari 2007

 

Wonen en wijkaanpak
Meer bouwen met kwaliteit is nodig om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, de herstructurering van oude stadswijken een impuls te geven en ervoor te zorgen dat starters op de woningmarkt aan een betaalbare, geschikte woning kunnen komen. Dit geldt zowel voor de koopmarkt als voor de huurmarkt.

De straat, de wijk, de buurt zijn, buiten het directe leefverband thuis en op het werk, de sociale gemeenschap waarin we dagelijks leven. De kwaliteit van die leefomgeving en de wijze waarop we daarin met elkaar omgaan, bepaalt vaak mede de wijze waarop we overigens in de samenleving staan.

Helaas zijn ook in Nederland wijken ontstaan waar door een cumulatie van problemen en tekortkomingen de kwaliteit van die leefomgeving ernstig achterblijft. Dat zijn wijken waarin sprake is van hoge werkloosheid en gebrek aan werkgelegenheid, waarin schooluitval vaker voorkomt, waarin de bevolkingssamenstelling éénzijdig is en de huisvesting verouderd, waarin de openbare ruimte verloedert en sprake is van drugsoverlast, criminaliteit en asociaal gedrag.

In het besef dat het de mensen zijn die wijken maken, is het onze ambitie om samen met hen en de maatschappelijke organisaties en instellingen die in die wijken actief zijn de noodzakelijke voorwaarden te scheppen, om die wijken weer het been te kunnen laten bijtrekken. Een langdurige, intensieve, samenhangende, en brede aanpak is nodig om die problemen te lijf te gaan.

1. Vóór de zomer zal een actieplan worden opgesteld voor een brede samenhangende
“sterke wijken ” aanpak die erop is gericht om binnen 8 tot 10 jaar van probleemwijken

weer vitale, woon- werk- en leefomgevingen te maken waarin schooluitval is

teruggedrongen en de (jeugd)werkloosheid is teruggebracht, werkgelegenheid in de

buurt is gebracht de bevolkingssamenstelling gevarieerd is en het prettig wonen is.


2. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen die een belangrijke

maatschappelijke taak vervullen: investeren in goede betaalbare huisvesting en in de

kwaliteit van de woon- en leefomgeving.


3. De inzet is om met woningcorporaties afspraken te maken over een bijdrage aan de

betaalbaarheid van huurwoningen. Investeringsinspanningen van woningcorporaties in

energie-efficiency van de bestaande voorraad woningen kunnen een positieve bijdrage

leveren aan een beheerste woonlastenontwikkeling. Het streven is ook hierover met

woningcorporaties afspraken te maken. Met corporaties willen we bovendien afspraken

maken over het nieuwbouwprogramma en een gezamenlijke gerichte

investeringsinspanning voor de aanpak van de meest kwetsbare probleemwijken. Mocht

onverhoopt met corporaties geen overeenstemming worden bereikt over hun bijdrage

aan de betaalbaarheid en over hun investeringsinspanningen, dan zal anderszins het

omvangrijke maatschappelijk vermogen van woningcorporaties actief voor dit doel

worden ingezet.


4. De met de corporaties te maken afspraken zullen niet vrijblijvend zijn. Dit geldt zowel

voor de afspraken tussen kabinet en corporatiesector als op lokaal niveau voor de

afspraken tussen gemeenten en de woningcorporaties. Op lokaal niveau kunnen

gemeenten op basis van gemeentelijke woonvisies met woningcorporaties concrete

prestatieafspraken maken over investeringen van corporaties.

5. Gemeenten hebben de taak coördinatie te voeren over wonen, werken, onderwijs en
jeugd- en ouderenvoorzieningen. Deze integrale samenhangende aanpak zal vanuit het

Rijk worden ondersteund met ook daar een samenhangende interdepartementale

benadering.


6. Gemeenten worden gestimuleerd zoveel mogelijk via een zogenaamde 1-loket-functie te

werken, zodat mensen in wijken, dorpen en steden snel en adequaat worden geholpen.


7. Een deel van het verruimde budget voor stedelijke vernieuwing zal worden ingezet voor

buurt- en wijkbudgetten, waaruit eigen initiatieven van bewoners financieel kunnen

worden ondersteund.


8. Deze kabinetsperiode vinden geen wijzigingen plaats in de fiscale behandeling van de

eigen woning. Er zullen ook geen wijzigingen worden voorbereid of onderzocht voor de

periode daarna.


9. Het wetsvoorstel Huurliberalisatie wordt ingetrokken. De stijging van de huren zal

worden gekoppeld aan de inflatie.


10. De woningproductie wordt verhoogd naar een niveau van tussen de 80.000 en 100.000

woningen per jaar, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor woningcorporaties.


11. Om te komen tot een evenwichtige woonontwikkeling en bevolkingssamenstelling in

een samenhangend stedelijk gebied kan het wenselijk zijn dat randgemeenten meer

bouwen voor lagere en middeninkomens.

Waar dit het geval is, zal een aanwijzingsbevoegdheid worden ontwikkeld voor die

situaties waarin randgemeenten onverhoopt - onwillig zijn.


12. Het grotestedenbeleid zal na evaluatie - na 2009 worden voortgezet. Hiertoe zal tijdig

met de voorbereiding worden begonnen.


13. Veel ouderen willen liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk blijven wonen. Dit kan door

wijken generatiebestendig te maken en op wijkniveau servicepunten voor welzijn en

zorg na te streven. Ook een grotere variatie in het woningaanbod (met name oplopende

zorg) kan eraan bijdragen dat ouderen langer in hun eigen wijk blijven wonen.

Woningbouwcorporaties zullen op deze maatschappelijke taak worden aangesproken.
Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl
 
Grootstedelijke huurdersverenigingen tegen algeheel kraakverbod
door ingezonden mededeling, 5/07/2006, 17:50

Haagse Federatie van Huurders tegen kraakverbod

De stedelijke koepels van huurdersorganisaties uit de vier grote steden
hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten tegen een algeheel
verbod op kraken te zijn. Daarmee ondersteunen de huurdersorganisaties
de wethouders van de G4, die eerder ook al hadden laten weten tegen een
algeheel kraakverbod te zijn. De huurders zijn wel kritisch over het
voorstel van de wethouders om de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur
te vergroten.

De stedelijk huurdersorganisaties uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en
Den Haag stellen in hun brief dat zij geen belang hebben bij kraken,
maar dat kraken werkt als een stok achter de deur om leegstand tegen te
gaan. Het voorstel van de wethouders van de G4 om meer tijdelijke
verhuur toe te staan wordt zeker ten tijde van woningnood door de
huurdersorganisaties scherp bekritiseerd. Zij vrezen dat dan een zeer
rechteloze groep huurders ontstaat, wier vooruitzicht een vaste eigen
plek te hebben lang buiten beeld zal blijven.

De huurders roepen de Tweede Kamer op ook niet in te stemmen met het
laatste voorstel van de ministers Dekker en Donner, dat een algeheel
kraakverbod met halve gedoogclausule behelst. Want ook al is het kabinet
demissionair, daarmee is deze discussie nog niet noodzakelijkerwijs ten
einde.

Nieuws Dekkerdemo 03.06.06:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/44074371/Opnieuw_demonstratie_tegen_woonbeleid_Dekker.html

http://www.ad.nl/binnenland/article381806.ece

http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=718732/sc=45467d

 

Links


SASH Amsterdam

www.sash.nl


Den Haag

www.aXXiegroep-NoMaat.denhaagsweb.nl
www.de-nieuwe-nomaden.denhaagsweb.nl

 


Stichting  Rode Morgen   Rotterdam

Rotterdam

redactie@rodemorgen.nl

T. 010 – 4199054

 

Voorpagina

Neem een abonnement:

Proefabonnement  >     3 nummers gratis, geen verplichtingen

Normaal abonnement >     een jaar voor € 6,80

Steunabonnement >     een jaar voor € 11,35

Mail naar redactie@rodemorgen.nl of bel: 010 - 4199054


Program Voorkant

Bestel het Politiek Program:

Prijs:    € 2,50

Verzendkosten:   € 1,17

Te bestellen door overmaking van € 3,67 op girorekening 4428359 t.n.v. Stg. Rode Morgen te Rotterdam

Solidariteit Internationaal

Doe mee!

Contact opnemen? Meedoen? Vragen? Voorstellen?

Bel:  010 - 4199054 of stuur een e-mail: contact@rodemorgen.nl

Rotterdam:
Cronjéstraat 41 - 3072 XM  Rotterdam - tel: 010-4860045
Amsterdam:
Hembrugstraat 148 - 1013 XC  Amsterdam - tel: 020-6206037


 Stergroen      Of schrijf een brief:

Rode Morgen

Postbus 51245

3007 GE  Rotterdam

 

 

Laatste wijziging op: 11-06-2009 16:36